Tâm là Tính, Tính là Thần, Luyện Tâm cũng chính là Dưỡng Tính, cũng chính là bồi bổ Nguyên Thần.

Muốn có Chân Tính thì phải có Chân Tâm, muốn thành Phật đầu tiên phải có Tâm Phật, phải có Tính Phật, không thể khác được.

Là hệ thống công pháp giúp người tập khôi phục lại Thiên Tính Nguyên Thủy Chân Như vốn sẵn có trong mỗi người. Thiên Tính của người giống như Hương của Hoa, rất dỗi lung linh và là cái làm nên giá trị của một con người.

Hệ thống các bài tập bao gồm:

1. Buông Bỏ.

2. Nhất Tâm.

3. Các tầng của Tâm Thức.

4. Phục Sinh Ca.

5. Sự tiến hóa của Tâm Thức

6. Luyện Kỷ Trì Tâm.

7. Tâm Thuần Dương.

8. Tứ hỷ

9. Thiên Nhãn.