Tâm Thuần Dương là cái Tâm của Tiên Thiên, tịch mịch, vô tư, vô lự. Quá trình tu tập là quá trình đưa Tâm Hậu Thiên trở về cái Tâm Tiên Thiên, quá trình này diễn biến qua 5 tầng như sau (Năm tầng luyện Tâm):

Tầng 1: Tâm Hậu Thiên, chỉ tâm của người bình thường, có tham sân si, và còn tẩu lậu Tinh, Khí và Thần.

Tầng 2: Xa dời những cái xấu và tiêu cực (Lục Dục) và chứng được hỷ lạc khi xa rời những cái xấu, tâm vẫn có tham nhưng là tham cái đẹp, tâm vẫn còn si nhưng si những cái đẹp. Không còn tẩu lậu Tinh, vẫn còn tẩu lậu Khí và Thần. Cuộc sống luôn hướng thượng, hướng đến những điều tốt đẹp.

Tầng 3:  Tâm không phân biệt cái xấu, cũng không cầu cái đẹp, luôn sống trong hỷ lạc nên không xa rời cái đẹp. Tâm vẫn còn tham nhưng là tham Đạo, tâm vẫn còn si nhưng là si Đạo. Không còn tẩu lẩu Tinh và Khí nhưng vẫn tẩu lậu Thần. Cuộc sống luôn hướng Đạo.

Tầng 4: Tâm luôn sống ở trong Đạo và không phân biệt Đời, Tâm không còn tham, sân, si và không còn tẩu lậu Tinh, Khí, Thần. Cuộc sống là hành Đạo và giúp người ngộ Đạo.

Tầng 5: Tâm không tạo tác, thường tịch thường mịch, vô tư, vô lự, mà động thì như lý tác ý, tự nhiên nhi nhiên, vô vi nhi vi. Đó là Tâm của Tiên Thiên, hay gọi là Tâm Thuần Dương.

Tâm Thuần Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *