Thiên Nhãn có 5 tầng:

Tầng 1: Vô Lượng Huyễn. Khi khai mở sẽ nhìn thấy vô lượng các huyễn cảnh rất đáng sợ ở bên ngoài và ngay trên thân thể mình, người đạo tâm không vững thường hoảng sợ vì không biết cách thoát ra khỏi trạng thái này vì không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là huyễn. Cuộc sống đời thường có thể bị đảo lộn, thậm chí có thể dẫn đến loạn trí.

Tầng 2: Vô Lượng Cảnh. Khi này các cảnh sắc nhìn thấy được lại cực kỳ sống động và chân thật. Bởi quá chân thật nên những người đạo tâm không vững cũng thường không “Tỉnh” lại được mà an trú trong các cảnh mà mình hóa thân hoặc chỉ dừng lại ở tầng này, giống như một con mắt thường biết nhìn xa hơn mà thôi, không tiến vào tầng thứ cao hơn được.

Tầng 3: Vô Lượng Quang. Khi đó sẽ nhìn được toàn bộ cảnh sắc cõi Thiên. Bầu trời ở Trái đất thì toàn là không khí, Bầu trời của cõi Thiên thì toàn là Tinh Quang. Khi vào được tầng thứ 3 thì cũng có thể lấy được Tinh Quang ở đấy, cũng giống như người phàm mà đang sống ở cõi Thiên vậy, hít thở Tinh Quang của Vũ trụ thông qua Huyền Quang Nhất Khiếu.

Tầng 4: Vô Lượng Phúc. Khí đó sẽ nhìn được toàn bộ các cảnh sắc trong các cõi Phúc. Bầu trời lúc này đâu đâu cũng là Phúc, tức là những rung động vi tế, Tình Yêu Thương Vô Bờ Bến của Đấng Thiêng Liêng. Khi bước chân vào tầng thứ 4 này thì Phúc đầy rẫy trong thân, Phúc này không có ở thế gian, không sao tả được.

Tầng 5: Vô Lượng Không. Tức toàn bộ Pháp giới.

Tại sao Thiên Nhãn lại liên quan đến kỹ thuật Luyện Tâm Dưỡng Tính ? bởi để vượt qua các tầng này, không có kỹ thuật nào khác ngoài thành tựu về Tâm.

Để vượt qua tầng 1, hành giả phải mở được cánh cửa Sắc và Không. Chỉ có trong tâm cảm nhận thật sâu sắc Sắc tức Không, Không tức Sắc thì mới vượt qua được.

Để vượt qua tầng 2, hành giả phải mở được cánh cửa Đến và Đi. Chỉ có trong tâm cảm nhận thật sâu sắc cái gì là vô thường nay đến mai đi, cái gì là thường hằng vĩnh cửu, cái gì là giả, cái gì là chân mới mở được 2 cánh cửa này.

Tầng 3, 4, 5 cũng vậy, chỉ có thành tựu về Tâm mới mở nó ra được. Và qua đây chúng ta càng nhận ra một cách thật sâu sắc rằng, Tâm cao và trong đến đâu thì Thức là cái nhìn thấy sẽ sâu và rộng bấy nhiêu.

Thiên Nhãn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *