Thiên Y là tên một phương vị trong Bát Trạch Minh Kính, chủ về sức khỏe và sự trường thọ. Thiên Y còn có nghĩa là thuốc trời. Ý là một trong những phương pháp tự chữa bệnh không dùng đến thuốc.

Đạo là con đường, là cách thức, là phương pháp.

Theo nghĩa hẹp, Thiên Y Đạo là phương pháp rèn luyện đem lại sức khoẻ về thể chất và tinh thần, giúp người tập đạt được hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống thông qua việc khai thông, cải tạo và tăng cường hệ thống cân, kinh, cốt trong nội thể (Dưỡng Sinh).

Theo nghĩa rộng, Thiên Y Đạo là Đạo Dưỡng Sinh, bao gồm các công pháp giúp người tập khôi phục lại Thiên Tính Nguyên Thủy Chân Như vốn sẵn có trong mỗi người (Dưỡng Tính) và tu luyện Pháp Thân (Dưỡng Mệnh).