Long Hổ Công là Hữu vi công pháp thuộc về công pháp Hậu Thiên luyện Mệnh, giành cho người sau khi đã Trúc Cơ Luyện Thể, chưa thoát khỏi sinh tử nhưng thân thể khỏe mạnh, bách niên giai lão. Long Hổ Công bao gồm các bài tập theo lộ trình sau:

Lộ trình tu tập Nhất Dương:

1. Tiến dương công. An lô, tụ hỏa đan điền, đốt trược khí, thanh lọc thân tâm.

2. Bế Mục Minh Tâm. Điều tức, luyện tâm, khai Thiên Tâm.

3. Phục Khí. Hồi phục Nguyên khí, cứu mệnh bảo hộ, bồi bổ bản nguyên.

4. Hàng Long. Hàng phục Tâm Hỏa, bổi bổ Nguyên Thần.

5. Tiểu Chu Thiên. Cân bằng Thủy Hỏa. Khử Trược Lưu Thanh.

6. Tam Dương Luyện Tạng.

7. Ngọc Dịch Luyện Hình.

Lộ trình tu tập Nhị Dương:

8. Long Hổ Giao. Tâm Thận tương giao, Thủy Hỏa ký tế.

9. Luyện Dược Dưỡng Đan. Tiến hỏa luyện Dược, Khử Khoáng Lưu Kim, rèn luyện Ngoại Đan.

10. Thái Dương Luyện Tạng.

11. Luyện Hình Trụ Thế.

12. Ngũ Khí Triều Nguyên