Càn Khôn Quyết thuộc về Vô Vi Công Pháp dùng cho người thượng căn, bách mạch cơ bản khai thông, Tam Quan đã phá, khí mãn thần viên hoặc người đã hoàn thành bộ Long Hổ Công tiếp tục tu luyện để Tam Dương Tụ Đỉnh kết Dương Thần.

1. Khai Tính Công. Khai Thiên.

2. Lập Đỉnh. Thiên Nhân Hợp Nhất. Tâm Viên Quy Chính.

3. Đại Chu Thiên, trưởng dưỡng xá lợi tử.

4. Nhật Nguyệt Giao Quang. Thái Dược, Tái tạo Càn Khôn kết Thánh Thai.

5. Trưởng Dưỡng Thánh Thai.

6. Xuất Dương Thần.

7. Hư không Luyện Hình.