Phục Khí

Phục Khí

Khẩu quyết: Khí thị thiên niên dược Tâm vi sử khí thần Năng tri thần khí tổ Tiện thị đắc tiên nhân. Giải nghĩa: Khí là thuốc trường sinh, Tâm là để sai khiến khí và thần, biết được tổ