Ở ngoài, Dương lên đến Trời thì khó đi lên nữa, thái cực mà sinh Âm. Âm xuống đến Đất thì khó chui vào được, thái cực mà sinh Dương. Âm Dương giao hòa mà sinh vạn vật. Cái lý của Trời Đất là vậy.

Ở người, Tâm là Hỏa là Ly, Thận là Thủy là Khảm. Người bình thường Thủy ở dưới Hỏa ở trên nên chẳng bao giờ giao nhau, Tâm Hỏa đi lên nhẹ thì tính tình nóng nảy, nặng thì mất đi lý trí, thậm chí là điên loạn; Thận Thủy thì theo dục vọng mà tẩu thất xuống dưới, vì thế mà Nguyên Khí Nguyên Thần hao tán, chẳng mấy chốc mà xa lìa trần thế.  Người tu Đạo thì biết cách Hàng Long mà hạ Tâm Hỏa cho nó đi xuống, lại biết cách Phục Hổ làm cho Thận Thủy đi lên, Thủy Hỏa tương giao kết thành Chân Chủng tử, là mầm mống của Tiên Gia.

Theo Hà Xa vận chuyển,  khi Thận Khí đến Tâm, Thận Khí với Tâm Khí tương hợp, thì thái cực mà sinh Dịch. Dịch này là Chân Long, là Chân Âm, là mẹ sinh muôn vật; Khi Tâm Khí đến Thận, Thận Khí với Tâm Khí tương hợp, thì thái cực mà sinh Khí, Khí này là Chân Hổ, là Chân Dương, là cha của muôn loài. Cha Mẹ giao hợp thì sinh người, Chân Long Chân Hổ giao hợp thì sinh Tiên sinh Phật, đây là bí mật của tạo hóa mà ngàn năm qua chỉ truyền cho người Thượng đức mà không truyền cho kẻ Hạ nhân.

Luyện là Khử Trọc Lưu Thanh, làm cho thanh càng thêm thanh, nhưng không làm cho 2 trở thành 1. Chỉ có Long Hổ giao giống như Cha Mẹ giao hoan, Đất Trời giao tinh, Nhật nguyệt giao quang, mới làm cho Âm Dương hòa hợp mà sinh ra một điểm Linh Quang, là là Chân Chủng Tử, tái lập Hồng Mông Hỗn Độn Bào Thai tại Nguyên Thủy Tổ Khí mà Đan Kinh gọi là Huyền Tẫn Chi Môn, Thiên Địa Chi Căn, Căn Bản Tính Mệnh, Huyền Hựu Huyền,  là Khiếu trong Khiếu.

Phòng giao hợp gọi là Huỳnh Phòng hay Huỳnh Đình, là trung tâm của Đất Trời, trên đỏ dưới đen, tả xanh hữu bạch, ở giữa là vàng.

Yếu quyết để Long Hổ giao hợp là phải xác lập được Pháp Luân tại Huỳnh Đình, lúc đầu là tác ý, sau là vô ý, vận chuyển từ ngoài vào trong đến thái cực thì dừng. Đan kinh gọi giai đoạn này là Điên Đảo Ngũ Hành và mô tả: Pháp Luân Tự chuyển, lúc đầu như vân vụ phủ đầy bốn bên, đột nhiên như gió mưa cùng đến, hoảng nhiên như vừa tỉnh mộng lúc ban ngày, thư thái như bệnh lâu ngày mới khỏi, tinh thần như nam nữ mới giao hoan, thịt xương như vừa tắm mát.

Sau khi giao hoan thì Nhất Điểm Linh Quang rơi vào Tổ Khí kết thành Nội Dược hay Chân chủng Tử. Vì nó nhập vào Hỗn Độn nên gọi là Thái Cực, vì nó là nguồn gốc sinh hóa nên gọi là Tiên Thiên, vì nó âm dương chưa phân nên gọi là Nhất Khí, cũng còn gọi là Hoàng Nha, là Huyền Châu, là Dương Tinh.

Long Hổ Giao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *