Thần tiên ai cũng có phần

Chỉ cần tẩy hết phần trần là lên !

Phần trần gồm 3 cái, 1 là Dục vọng nơi hạ thân (dục giới), Thất tình trung thân (sắc giới) và Vô minh nơi thượng thân (vô sắc giới).

Tẩy được Dục vọng thì trật ra Nguyên Tinh, tẩy được Thất tình thì trật ra Nguyên Tình, tẩy được Vô minh (ngã chấp và pháp chấp) thì trật ra Nguyên Tính.

Tam nguyên là tam bảo trong thân, không gì quý bằng. Nguyên Tinh là thứ lập nên Mạng, Nguyên Tính là thứ lập lên Thần, Nguyên Tình là thứ chuyển pháp luân. Tam tinh (Tam Hoa) tụ đỉnh thì đó là pháp đúc nên thần tiên, có gì phải dấu. Dọn được Lục Dục thì Ngọc Thanh hiện, dọn được Thất tình thì Thái Thanh hiện, Dọn được Vô minh thì Thượng Thanh hiện, Tam Thanh Tam Cảnh ngay nơi thân mình chứ chẳng phải đâu xa.

Mạng hiện ra tướng là thân, gồm Xác thân và Linh thân. Thần hiện ra tướng là tính tức Phẩm chất, Đức hạnh và Trí tuệ, Tình hiện ra tướng là từ là bi, là tình yêu trong sáng thuần khiết vô điều kiện. Chuyển pháp luân hình chữ vạn của Phật đặt ở ngực mà không phải trên đầu, nên mọi nhân duyên là do tâm mà vì tâm mà chuyển. Tâm chuyển cả thế giới đổi thay, tam giới đều rung động.

Giữ lấy phần TINH, thêm gì vào cũng được, thêm sắc thì thành Tính, thêm huyền thành Tình và thêm nặng thành Tịnh, thêm ngã thành Tĩnh, thêm hỏi thành Tỉnh, thêm gì vào cũng không thừa.

Giữ lại cái Tôi, thêm gì vào cũng dở, thêm sắc thì Tối, thêm nặng thì thành Tội, thêm huyền thành Tồi, mà bỏ đi cái nón thì thành TOI.

Người đời không biết Đạo, đơn giản là vì giữ lại cái tôi, thêm vào thì thừa mà bỏ đi thì thiếu hoặc đánh mất chính mình. Người biết Đạo, chỉ cần giữ lại cái Tinh thôi, chả có gì nên không phải bỏ đi, mà thêm vào gì cũng chứa được, mọi thứ viên thông, ấy là chạm đến Đạo.

Tam Tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *