Luyện Dược.

Âm không được Dương thì không sinh, Dương không được Âm thì không thành. Âm không được Dương như gà mái đẻ trứng, không có trống thì không nở thành gà con; Dương như sắt thép nung đỏ chảy thành nước mà không định hình, Dương được Âm như đổ nước ấy vào khuôn mà tạo ra vật như nghề đúc đồng; Dương thêm Dương thì trưởng nên mới có Tiến Dương làm tiêu hao hết Âm để thành thể Thuần Dương, tức là Tiên vậy.

Luyện Dược giống như luyện đao luyện kiếm, lại cũng giống như nung gạch vậy, gạch chưa nung gặp mưa thì tan rã, gạch nung đỏ lên rồi, loại bỏ hết tạp chất thì tồn tại cùng thời gian, nên mới dùng để xây nhà.

Lúc Long Hổ giao hoan mà  biến Chân Khí Chân Dịch hợp nhất thành Dương Tinh thì gọi là Thái Dược. Luyện Dược là tiến hỏa mà nung cho Tinh biến thành Châu, Châu biến thành Hống, Hống biến thành Sa, Sa biến thành Kim, mới gọi là Kim Đan, là Ngọc ở trong Đất vậy, là vật liệu để luyện Dương Thần.

Tụ được Hỏa ở đan điền là lập được Lò, giao Long Hổ sinh Dược thì thu về đan điền để tiến hành Luyện Dược. Cách luyện là lấy Hỏa nhào, trộn với Dược thì Âm tự tiêu, Dương tự trưởng. Hỏa càng thanh thì càng mạnh và Đan càng sáng càng trong.

Dùng hỏa nào để luyện Đan thì hầu hết các môn phái đều có bí mật của mình mà không công truyền, trong thân người có 4 loại hỏa là Thiên Hỏa, Quân Hỏa, Tướng Hỏa và Dân Hỏa.

Nếu thái Dược không tiến Hỏa, Dược tất hao tán mà không thể trụ. Nếu tiến Hỏa mà không có Dược, Dương trong Âm không thể trụ, chỉ làm ấm nóng Đan Điền mà thôi. Nếu thái Dược có thời mà tiến Hỏa có số thì Đại Dược kiên cố, vĩnh viễn trấn Hạ Điền, gọi là Địa Tiên.

Dưỡng Đan

Ngọc sáng là nhờ hấp thu ánh sáng của Nhật Nguyệt. Đan thành thì vừa luyện vừa dưỡng, dưỡng thì mang Kim Dịch mà tưới tắm, mang Chân Quang mà soi rọi, Tinh tất biến thành Châu, Châu biến thành Hống, Hống biến thành Sa, Sa biến thành Kim, mới gọi Kim Đan.

Luyện Dược Dưỡng Đan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *