Khẩu quyết:

Khí thị thiên niên dược
Tâm vi sử khí thần
Năng tri thần khí tổ
Tiện thị đắc tiên nhân.

Giải nghĩa: Khí là thuốc trường sinh, Tâm là để sai khiến khí và thần, biết được tổ tông của thần khí, ắt sẽ thành tiên nhân.

Người thường thì Chân khí thì không ngừng thất tán do Thất Tình Lục Dục, chẳng mấy chốc mà Nguyên Khí cạn kiệt, Thần tán Mệnh vong, trìm nổi trong cảnh luân hồi. Người Tu Chân trước hết luyện cho thân vô lậu, Tinh Khí Thần không bị rò rỉ, sau lại biết cách Phục Khí, phục hồi lại Nguyên Khí đã mất nhờ đó mà biết cách trường sinh.

Lại nói, Đạo Tu Chân xét cho cùng không bàn ra khỏi Khí và Thần. Khí là gốc để lập Mệnh, Thần là tông để kiến Tính, Khí hợp với Thần thì kết thành Đan mà Thần hợp với Khí thì kết thành Thai.

Tổ Khí là nơi bí mật luôn được giữ kín trong ngàn năm qua, và chỉ được truyền cho bậc thượng căn có đủ công đức mà không tiết lộ cho hạ nhân, bởi biết được Tổ Khí là biết được cánh cửa thoát phàm nhập thánh.

Tổ Khí là gốc rễ của việc hô hấp bên trong, nguyên khí tiên nhiên thực sự có ở đây, chính khí của trời đất thực sự vào từ đây nên vì thế mà gọi là Tổ Tông của Tính Mệnh, nhưng khí này rơi vào Hậu Thiên, thì ẩn mà không hiện, dù có hiện, mà vì danh lợi lôi kéo, tư dục quấy nhiễu, gặp mà bỏ qua mất, có bao nhiêu mất bấy nhiêu. Muốn tìm khí này, đầu tiên cần phải có Chân Tâm, muốn có Chân Tâm phải ra sức Luyện Kỹ. Muốn cầu Khí Tiên Thiên thì không thể dùng vật Hậu Thiên để cầu, cũng tương tự như muốn làm Ngọc thì trước hết phải có cái Tâm sáng như Ngọc vậy.

Nói Tâm vi sử khí thần, nhưng thực ra Tâm không cần sai khiến gì khí thần cả, bởi cái Tâm Tiên Thiên, Tâm ở đâu thì Khí và Thần ở đó, nói là sai khiến nhưng thực ra không sai khiến, nói không sai khiến thì lại không phải, hiểu được điều này thì mới hiểu vô vi nhi vi, tự nhiên như nhiên, làm như không làm, tự tự nhiên nhiên, mọi cố gắng, mọi quán tưởng, mọi dẫn này điều nọ toàn là dùng vật Hậu Thiên thì làm sao mà cầu được vật Tiên Thiên, toàn là cách dùng mang bùn mà lấp không động cả, càng tập càng bệnh nhiều, càng tập càng vướng víu.

Cách thực hiện: Sau khi Bế Mục Minh Tâm, Tâm đã an, Thần đã định, Tức đã chân thì chiếu xuống Tổ Khí, cứ năng làm như vậy thì ắt sẽ đắc tiên nhân.

Bế Mục Minh Tâm đúng thì tâm sẽ tịnh, hơi thở sẽ như có như không, Chân Quang sẽ hiện. Chân Quang là Chân Dương, chiếu xuống Tổ Khí thì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” Chân Dương từ Thận Thủy sẽ cảm ứng mà bốc lên bàng bạc như ánh trăng soi rọi khắp nhân gian, như vậy thì công phu Phục Khí cơ bản định hình, Chân khí không ngừng được sinh ra, không ngừng được bốc lên, theo thời gian Chân khí sẽ phục hồi bù đắp được phần đã mất thì dung nhan sáng sủa, da thịt căng bóng, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái, bệnh tật tự tiêu trừ. Cứ “năng” như vậy cho đến khi Thần viên Khí mãn là đạt yêu cầu.

Phục Khí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *