Người tu Đạo hiểu rõ Huyền quan Nhất khiếu mới có thể tính là nhập môn. Có thành tựu hay không trong tu hành đều ở Nhất Khiếu này nên Huyền Quan được xem như cánh cổng bước chân vào Đại Đạo.

Một khi nhắm hai mắt (Bế Mục), trước mắt hiện lên một mảnh hắc phiến màu đen. Phiến hắc đó tức là huyền quan (huyền tức là hắc).  Vì nó màu đen nên hắc phiến đó Phật gia gọi là Vô Minh. Phá vô minh tức là khai huyền quan bước chân vào Đại Đạo.

Lâu nay người cầu đạo thường đi hết Đông Tây, vào Nam ra Bắc, lên rừng xuổng biển để cầu thầy học Đạo nhưng ít ai biết rằng đường Đạo nay trước mắt.

Trái tim là trung tâm của sự sống ở người, Nhất khiếu này là trung tâm của vũ trụ, nên có tên gọi là Thiên Tâm. Thiên Tâm là một khiếu nhưng không ở trên thân mình, lại không ở ngoài thân mình nên không thể lần mò để mở, chỉ có thể lặng yên trong trạng thái an tịnh bất động, thanh tịnh vô vi thì tự nhiên sẽ hiện, đã hiện thì mãi thường hiện không bị mất đi.

Ở Trời, Thiên Tâm là nơi tụ tập của Tam Quang (là ba báu vật của Thiên:Mặt trời, Mặt Trăng và các Tinh Tú), ở Người, Thiên Tâm còn gọi là Quán Âm Đường, Quán là Nhìn chỉ Mắt thông với Tim, Âm là Nghe chỉ Tai thông với Thận, Quán Âm Đường chính là nơi Tâm và Thận giao nhau.

Bế Mục Minh Tâm là phương pháp khai mở Thiên Tâm, Hồi quang phản chiếu, thu và tụ tinh quang của Vũ Trụ (Minh là Sáng, Tâm là Thiên Tâm).

Mắt là cửa ngõ của Thần, khi ta dùng mắt hàng ngày Thần của ta theo đó mà tán, khiến cho Thức Thần càng mạnh, Thất Tình Lục Dục theo đó mà tăng khiến ta ngày càng xa Đạo trầm luân trong Đời. Bế Mục Minh Tâm là cách hồi lại, tụ lại Nguyên Thần, không cho thất tán. Một khi Nguyên Thần hiện diện giống như Đức Vua hiện hiện, Thức Thần quay về làm Quân, Thất Tình Lục Dục không cần đánh tự nhiên hàng phục.

Phương pháp tập luyện: Sau khi gạt bỏ tạp niệm, 2 mắt sẽ ngước nhìn lên điểm giữa hai chân mày, thế là thần quang hai mắt sẽ hội tụ ở giữa 2 lông mày, tinh quang vũ trụ theo đó cũng tụ lại, lóe sáng tựa như Mặt trời hiện ngay trước mắt.

Có thể tập bất kể nơi nào và bất cứ ở đâu, chỉ cần nhẹ nhàng chú ý đến Thiên Căn, lâu ngày ánh sáng sẽ hiện chân thật.

Yếu lĩnh tu luyện chỉ ở chữ Vô vi nhi vi, làm mà như không làm, cực kỳ tự nhiên, không được nỗ lực gắng sức.

Pháp môn này là công pháp đầu tiên và cũng là công pháp cuối cùng, giúp người đắc Đạo. Sự vĩ đại của nó là không thể bàn cãi.

Bế Mục Minh Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *