Thiên Nhãn

Thiên Nhãn

Thiên Nhãn có 5 tầng: Tầng 1: Vô Lượng Huyễn. Khi khai mở sẽ nhìn thấy vô lượng các huyễn cảnh rất đáng sợ ở bên ngoài và ngay trên thân thể mình, người đạo tâm không vững thường hoảng