Mệnh công là Hữu vi công pháp thuộc về công pháp Hậu Thiên luyện Mệnh, giành cho người sau khi đã Trúc Cơ Luyện Thể, chưa thoát khỏi sinh tử nhưng thân thể khỏe mạnh, bách niên giai lão. Mệnh công bao gồm các bài tập theo lộ trình sau:

1. Bế Mục Minh Tâm. Điều tức, luyện tâm, khai Thiên Tâm.

2. Phục Khí. Hồi phục Nguyên khí, cứu mệnh bảo hộ, bồi bổ bản nguyên.

3. Tiến Dương Công. Tụ Hỏa đan điền, đẩy lùi âm khí.

4. Khởi Hà Xa vận Tiểu Chu Thiên. Cân bằng Thủy Hỏa. Khử Trược Lưu Thanh.

5. Long Hổ Giao. Tâm Thận tương giao, Thủy Hỏa ký tế.

6. Luyện Dược Dưỡng Đan. Tiến hỏa luyện Dược, Khử Khoáng Lưu Kim, rèn luyện Kim Đan.

7. Luyện Hình Trụ Thế.  Cãi lão hoàn đồng.

Tập luyện thường xuyên giúp cứu Mệnh bảo hộ, tiêu trừ bệnh tật, bồi bổ Bản nguyên, phục hồi Nguyên Khí, kết Đan, bách niên giai lão.