Công pháp Tiên Thiên Tu Tính (Công Pháp Tính Công) thuộc về Vô Vi Công Pháp dùng cho người thượng căn, bách mạch cơ bản khai thông, Tam Quan đã phá, khí mãn thần viên hoặc người đã hoàn thành bộ Công pháp Mệnh Công tiếp tục tu luyện để Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Dương Tụ Đỉnh kết Dương Thần.

1. Khai Tính Công. Khai Thiên.

2. Lập Đỉnh. Thiên Nhân Hợp Nhất.

3. Mão Dậu Chu Thiên. Khử khoáng lưu kim.

4. Nhật Nguyệt Giao Quang. Thái Dược, Tái tạo Càn Khôn kết Thánh Thai.

5. Trưởng Dưỡng Thánh Thai.

4. Xuất Dương Thần.

5. Hư không Luyện Hình.