Công pháp Tiên Thiên Tu Tính (Công Pháp Tính Công) thuộc về Vô Vi Công Pháp dùng cho người thượng căn, bách mạch cơ bản khai thông, Tam Quan đã phá, khí mãn thần viên hoặc người đã hoàn thành bộ Công pháp Mệnh Công tiếp tục tu luyện để Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Dương Tụ Đỉnh kết Dương Thần.

1. Khai Tính Công

2. Nhật Nguyệt Giao Quang

3. Trưởng Dưỡng Thánh Thai

4. Ngũ Khí Triều Nguyên

5. Càn Khôn Giao Cấu

6. Thái Dương Luyện Hình